ALERT!

This site is not optimized for Internet Explorer 8 (or older).

Please upgrade to a newer version of Internet Explorer or use an alternate browser such as Chrome or Firefox.

Updated JCS/JSCVS/JATS/JSVS 2020 Guideline on Diagnosis and Treatment of Aortic Aneurysm and Aortic Dissection

Tuesday, September 5, 2023

Submitted by

Author(s)

Hitoshi Ogino, Osamu Iida, Koichi Akutsu, Yoshiro Chiba, Hiromitsu Hayashi, Hatsue Ishibashi-Ueda, Shuichiro Kaji, Masaaki Kato, Kimihiro Komori, Hitoshi Matsuda, Kenji Minatoya, Hiroko Morisaki, Takao Ohki, Yoshikatsu Saiki, Kunihiro Shigematsu, Norihiko Shiiya, Hideyuki Shimizu, Nobuyoshi Azuma, Hirooki Higami, Shigeo Ichihashi, Toru Iwahashi, Kentaro Kamiya, Takahiro Katsumata, Nobuyoshi Kawaharada, Yoshihisa Kinoshita, Takuya Matsumoto, Shinji Miyamoto, Takayuki Morisaki, Tetsuro Morota, Kiyonori Nanto, Toshiya Nishibe, Kenji Okada, Kazumasa Orihashi, Junichi Tazaki, Masanao Toma, Takuro Tsukube, Keiji Uchida, Tatsuo Ueda, Akihiko Usui, Kazuo Yamanaka, Haruo Yamauchi, Kunihiro Yoshioka, Takeshi Kimura, Tetsuro Miyata, Yutaka Okita, Minoru Ono, Yuichi Ueda, on behalf of the Japanese Circulation Society, the Japanese Society for Cardiovascular Surgery, the Japanese Association for Thoracic Surgery and the Japanese Society for Vascular Surgery Joint Working Group

This is the newly published latest version of Guideline on Diagnosis and Treatment of Aortic Aneurysm and Aortic Dissection developed by the Japanese Circulation Society, Japanese Society for Cardiovascular Surgery, Japanese Association for Thoracic Surgery, and Japanese Society for Vascular Surgery. Compared to the 2022 ACC/AHA Guidelines on Aortic Disease, the Japanese document discusses the following topics in more detail, along with 86 figures and 1,943 references, which may warrant careful study. Topics included definition, pathogenesis, and epidemiology; pathology; symptoms, examinations, and diagnosis; selection of treatment; treatment for aortic aneurysm; treatment for aortic dissection, issues associated with aortic surgery, other aortic diseases; rehabilitation; and various issues of medical treatment for aortic diseases.

Add comment

Log in or register to post comments